Tjänster
Fastighetsförmedling
Fastighetsvärdering
Arrendefrågor
Generationsskifte
Fastighetsrätt
Bolagsfrågor
Skattefrågor
Juridik

Fastighetsrätt

Vi kan fastighetsrätt och utreder bland annat fastighetsbildningsfrågor, servitut och nyttjanderätter samt intrångsfrågor samt upprättar samäganderättsavtal.